Danh sách tài năng đã nhận tài trợ
Tên tài năng
Số tiền tài trợ